606c25c475d87517492ef06221495e02_XL

مهارت های تشکیلاتی ۳

گونه شناسی گروه های فرهنگی پس از نیاز سنجی و اولویت بندی که در گام اول مطرح کردیم و هدف گذاری متناسب با آنها، اکنون باید گام جدیدی در اداره و پیشبرد مجموعه داشت. گام سوم که به نوعی مرتبط با مباحث ر...