139412121603031167260644

گزارش روند اجرای برجام فروردین ۹۵ به کمیسیون امنیت ملی مجلس ارایه می ش...

رئیس ستاد پیگیری اجرای برجام با بیان اینکه ایجاد دفتر راستی آزمایی پادمان های ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی خلاف برجام نیست، گفت: گزارش روند اجرای برجام را فروردین ۹۵ به کمیسیون امنیت و سیاست ...