c5ff96fb97edac027aeac4245dff5849_L

بیایید کتاب را جدی‌تر بگیریم!

من هم مثل خیلی از آدم‌های اطراف خود علاقه چندانی به کتاب نداشتم. شاید بیشتر از متوسط سرانه مطالعه در کشور که حدود ۷۵ دقیقه است و فقط ۱۵ دقیقه آن به کتاب اختصاص دارد، مطالعه کنم. یعنی کمی بیشتر از ۱۵ ...