thumb2_256807

ایران سرمایه عظیمی چون بسیج و پاسدار را دارد/ نباید از دشمن غافل شد...

فرمانده ناحیه قدس عنوان کرد: فرق نظام ما با جهان این است که ما سرمایه پاسدار و بسیج داریم که انسان ها در آن تحول معنوی پیدا می کنند و آرزوهای مادی آنها به آرزوهای معنوی تبدیل می شود. به گزارش خبرگزار...