139411251714491117124364

بانک‌ها می‌گویند برای وام ازدواج اعتبار ندارند اما به چند مسئول ۱.۵ می...

معاون اول قوه قضائیه گفت: بانکها برای پرداخت وام ازدواج که تصویب شده به شدت اصرار دارند که وجود ندارد اما در این قضیه به ۵ نفر هر کدام ۳۰۰ میلیون تومان که جمعا یک و نیم میلیارد تومان می‌شود وام داده‌...