13920513115342803932944

فروپاشی گروههای تروریستی متحد آمریکا در سوریه...

گروههای تروریستی متحد آمریکا یکی پس از دیگری در حال فروپاشی هستند بدون اینکه واشنگتن واکنشی نشان دهد، حال آنکه این واشگتن بود که تا پیش از این جدیدترین تسلیحات از جمله موشک های ضد تانک « تاو» را در ا...