85605

اعتمادسازی، تنش زدایی، امنیت سازی و تولید قدرت از اصول دیپلماسی دفاعی ...

وزیر دفاع از دیپلماسی دفاعی بعنوان ابزاری موثر در پیشبرد اهداف و سیاست های خارجی جمهوری اسلامی ایران یاد کرد و اعتماد سازی، تنش زدایی، امنیت سازی و تولید قدرت را از اصول و مولفه های اصلی آن دانست....