thumb2_278639

حضور پر رنگ جوانان در مسجد

حلقه صالحین نوجوان و جوان پایگاه رهروان ولایت با حضور پر رنگ خود در مسجد به برنامه های ماه مبارک طراوت ویژه ای بخشیدند....