73868

دولت از بسیج در عرصه های مختلف کمک بگیرد...

مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه حضرت محمد رسول الله (ص) با بیان اینکه بدون بسیج محال است در عرصه های مختلف موفق شویم گفت: دولت از بسیج در عرصه های مختلف کمک بگیرد....