b4e41952b6ab95d0b0fe4f8430ac4508_L

آخوند مولی حسینقلی همدانی

عارف والاقدر، مرحوم آخوند مولی حسینقلی همدانی از مبرزترین شاگردان سیدعلی شوشتری و بزرگ ترین استاد اخلاق در این اواخر است....