139402081336517305193984

دعای امام جواد(ع) برای نصرت یاران مهدی(عج)...

به فرمانبرداران، وعده احسانت را دادى و پیشاپیش به آنان هشدار دادى، پس طایفه اى ایمان آوردند، بار خدایا، کسانى را که ایمان آوردند در برابر دشمن خود و دشمن دوستانت تأیید فرما....