419462039e6c0e52c639a94a4db17847_XL

مهارت های تشکیلاتی ۵

مدیریت فرهنگی تشکل مدیریت فرهنگی و به تعبیر دیگر مدیریت با ابزار فرهنگ بر تشکل ها و گروه ها تربیتی، به نوعی از مدیریت و راهبری گروهی اطلاق می شود که مسئول مجموعه با شناختی که از محیط و نیرو های خود ...
bd453c22415554e4edc70886420e179c_XL

مهارت های تشکیلاتی ۴

جو شناسی محیطی برای عملیات فرهنگی باتوجه به مراحل گذشته ای که برای طراحی و راه اندازی یک مجموعه فرهنگی و یا تشکیلات فرهنگی با هم طی کرده ایم. تاکنون می بایست که پس از گونه شناسی مجموعه خودمان اقدام ...