139401181133027485054414

جزئیات رایزنی ابتکار با عراقی‌ها برای کنترل گرد و‌ غبار/ کنترل کانون‌ ...

رئیس سازمان محیط زیست از رایزنی با سرپرست وزارت محیط زیست عراق برای کنترل گردو‌غبار خبر داد و گفت: کانون‌هایی که منشأ اصلی گرد و غبار ایران است در عراق شناسایی شده اما هرگونه اقدام موکول به آزادسازی ...