ef04fb1e12d9b477a478529c4faa109b_L

پارسای بخیل ، دوست شیطان

بعضی از آن ها با خدا عهد بستند که اگر فضل خود را به ما عطا کند ، قطعا صدقه خواهیم داد و بی تردید از صالحان خواهیم شد . اما هنگامی که از فضل خود به آنها بخشید به آن بخل ورزیدند و از آن روی برتافتند ....