13950823001153_photoa

دولت هیچ پرونده ای از حقوق های نجومی به دستگاه قضایی نفرستاده است/ نقص...

معاون اول قوه قضائیه درباره پرونده حقوق های نجومی گفت:ار طرف دولت هیچ پرونده‌ای به قوه ارجاع نشده و از طرف دیوان محاسبات هم تاکنون به عنوان اینکه کسی را متهم قلمداد کرده باشد اتفاقی نیفتاده اما سازما...
139411251714491117124364

بانک‌ها می‌گویند برای وام ازدواج اعتبار ندارند اما به چند مسئول ۱.۵ می...

معاون اول قوه قضائیه گفت: بانکها برای پرداخت وام ازدواج که تصویب شده به شدت اصرار دارند که وجود ندارد اما در این قضیه به ۵ نفر هر کدام ۳۰۰ میلیون تومان که جمعا یک و نیم میلیارد تومان می‌شود وام داده‌...