21ebe64eb10a0d02a678ba1a3519db5a_L

آشنایی با چند اثر اخلاقی از مرحوم محمد تقی فلسفی...

  کسانیکه به بیانات شیوا و رسای معظم له آشنایی دارند می‌دانند که این گوینده توانا مطالب علمی و مشکل را با بیانی ساده و نافذ و قابل فهم عموم ایراد می‌نمایند و هر کس به فراخور ذوق خود از هر طبقه و...