81602

غرب توانست ساختار تحریم را نگه دارد

دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه گفت: غرب توانست ساختار تحریم را نگه دارد و برچسب آن را می‌تواند گاهی کم رنگ کند و یا تگ دیگری روی آن بگذارد....