139407151626265266256604

عواقب محرمانه‌سازی‌های دولت/مردم و سرمایه‌گذاران بی‌اعتماد می‌شوند...

یک کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه محرمانه ماندن آمار دولت نشان دهنده عدم مطلوبیت آمارها و وضعیت موجود است گفت: عدم اعتماد سرمایه گذاران و مردم به دولت و کاهش میزان سرمایه گذاری یکی از مهمترین عواق...