139306151715137033574764

خانه‌ها،‌ خودروها و تفریحات غیرمتعارف مسئولان هم قابل پیگیری است...

رئیس کمیته فرهنگی شورای شهر تهران با بیان اینکه موضوع فیش‌های حقوقی غیرمتعارف به ارزش‌های مردم آسیب زده است، گفت: این رفتارهای آسیب‌زا تنها در فیش‌های حقوقی رخ نداده و در موضوعاتی چون خانه‌‌ها، خودرو...