139405181803203285847874

سازمان مبارزه با فساد باید ایجاد شود

وزیر دادگستری کشور با بیان این که برخی از قوانین مبارزه با فساد برای کاهش تشریفات قوه قضائیه باید اصلاح شود گفت: اگر مجلس بتواند چند سازمان را ادغام و سازمان مبارزه با فساد مقتدر ایجاد کند بسیار خوب ...