139504071107325118014094

الزام نصب نرم‌افزار آمریکایی در شبکه بانکی ایران بر اساس توافق با FATF...

رئیس کمیته امنیت داخلی کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی گفت بر اساس توافق بانک مرکزی با FATF ایران باید به‌روی سیستم بانکی کشور یک نرم‌افزار آمریکایی نصب کند و تمام مبادلات بانکی زیر نظر...
139409091141169806614224

بلومبرگ: توافق دولت ایران با FATF به توصیه صندوق بین المللی پول انجام ...

بلومبرگ با بیان این که توافق ایران با FATF به توصیه صندوق بین المللی پول انجام شده است نوشت: تلاش های بانک مرکزی ایران برای بهبود وضعیت ایران در چشم FATF باعث شده تا بانک های ایرانی بخش هایی از نیروه...