13940903195559936578124

بدهکاران بانکی با فشار «حسین فریدون» ۴۰۰ میلیون درهم وام با کارمزد صفر...

نماینده سابق تهران با نام بردن از ۲ بدهکار بانکی با نامهای «مالامیر» و «دانیال‌زاده‌»،گفت: این افراد بدهکار بانکی هستند و بانک ملت با فشار «حسین فریدون» ۴۰۰ میلیون درهم با کارمزد صفر درصد به آنها داد...