139501171556512027457824

تشکیل ۲۹۰۰ پرونده رانندگی در حال مستی

دادستان عمومی و انقلاب تهران ضمن قابل توجه دانستن آمار رانندگی حین مستی و شرب خمر، تعداد پرونده‌های رانندگی در حال مستی در شهر تهران در سال گذشته را دو هزار و ۹۰۰ فقره اعلام کرد...