139311091225504354622994

کشورهای اسلامی منافع راهبردی خود با ایران را فدای رابطه با عربستان نخو...

یک کارشناس لبنانی با اعلام اینکه عربستان در متحد کردن هم پیمانان علیه ایران با شکست روبرو شده تاکید کرد که کشورهای اسلامی و بزرگ منافع فراوانی در رابطه با ایران دارند و این رابطه را قطع نخواهند کرد....