a801120ba3c46aa176f1cba39cc4c41e_L

خیاط بی آلایش

زندگی اش ساده و خدا ترس بود او برای همیشه در تاریخ خواهد ماند او که از هیچ کس ترسی نداشت جز حضرت حق ، او که با ساده زیستی خود به مردم آموخت؛ چگونه می توان از یک خیاط ساده بودن به حبیب خدا شدن رسید ....