13941016140544116858354

اهداف و پیامدهای اعدام آیت‌الله النمر...

اقدام حکومت سعودی در اعدام آیت‌الله النمر از ابعاد مختلف قابل بررسی است. این اقدام نشان دهنده عدم بلوغ و بی‌تجربگی و فقدان هرگونه بینش سیاسی حاکمان ابله سعودی است....