139406141537004776029794

دولت یازدهم حتی یک جلسه شورای عالی مسکن با حضور روحانی نداشته است...

یک کارشناس مسکن با بیان اینکه تاکنون در دولت یازدهم یک بار شورای عالی مسکن با حضور رئیس جمهور تشکیل نشده است، گفت: اینکه می گویند متقاضی برای خرید مسکن مهر وجود ندارد به این دلیل است که سامانه نام نو...