6b06014fbcded3b4f0475338b371c972_L

نمونه ای از جوانان اهل مسجد

شهید اکبرزاده، با شهادتش قلب همه آشنایان و مریدان و بسیجیان مخلص را آتش زد و فراق او بسیار غمبار و دشوار بود.