6a0204a04b879df6730b0b6c76203f1a_L

یک زندگی روشن

قبل از شهادتش همسرش تعریف کرد که مصطفی هراسان از خواب بیدار شد ، ولی می‌خندید . سؤال کردم .که گفت: خواب دیدم بالای تپه‌ای ایستاده‌ام. امام زمان را دیدم. دست روی شانه‌ام گذاشت و گفت مصطفی از تو راضی ه...