139410011204205586763974

متن اصلی قراردادهای نفتی تدوین نشده/جریمه ۵۰میلیارد دلاری کرسنت غلط اس...

وزیر نفت با بیان اینکه نگرانی منتقدان را قبول دارم ولی تاکنون متن اصلی قراردادهای جدید نفتی هنوز تدوین نشده، با کارت سوخت بنزین مخالفت کرد و درباره کرسنت گفت: بعد یا قبل از انتخابات به طور محدود با ب...