139506021052454038457194

ربع پهلوی تکیه نزده بر تخت سرنگون شد

اگرچه احتمالا شمار دلدادگان به سلطنت پهلوی از تعداد انگشتان دستها و پاهای یک انسان تجاوز نکند اما همین تعداد معدود نیز ربع پهلوی را برنتابیدند....