85434

تنگ شدن فضای تنفس استعمار در سرزمین های اسلامی/ با تمام قدرت در برابر ...

جانشین فرمانده‌ کل سپاه گفت: امروز می‌بینید که چگونه فضای تنفس استعمار در سرزمین‌های اسلامی تنگ شده است، سرزمین‌هایی که زمانی در آنجا فرش قرمز برای مقامات غربی پهن می‌شد امروز میدان جهاد برای جهاد مس...