139407231129226816301074

تصمیم احتمالی مجلس برای عودت برنامه ششم به دولت/تصویب نهایی بودجه در س...

سخنگوی کمیسیون تلفیق با بیان اینکه لایحه برنامه ششم برنامه نیست، از احتمال عودت این لایحه به دولت و تمدید یک‌ساله برنامه توسعه پنجم خبر داد و گفت: آنچه ارائه شده احکامی برای مقدمه‌ برنامه است....