bbf55006e9ec1b7d17928ac9815e306a_L

همه‌چیز در مورد زرشک

 گرچه مواقع خاصی از سال می‌‌توان میوه تازه و قرمز رنگ زرشک را تهیه کرد؛ اما در سایر فصول نیز این میوه ترش پر خاصیت به شکل خشک شده کاربرد فراوانی دارد....