139405131655094295813114

متن کامل شکایت ایران از آمریکا به دادگاه لاهه...

جمهوری اسلامی ایران علیه دولت آمریکا به دیوان بین‌المللی دادگستری (دادگاه لاهه) شکایت کرد که در آن تأکید شده است آمریکا تضمین کند اقدامات اجرایی، قانون‌گذاری و قضایی مغایر با تعهداتش طبق معاهده مودت ...