872c3c869f116c6b96d36d3db9fefc58_L

مادر شهیدی که ۱۴ سال از خانه بیرون نیامد...

مادر شهید «رضا مشعوف» ۱۴ سال از خانه بیرون نرفت. این مادر تمام این ۱۴ سال را منتظر فرزند شهیدش نشست تا روزی پسرش زنگ خانه را بزند. ۱۴ سالی که با آمدن خبر شهادت رضا به پایان رسید....