139306031558319343483234

دست خدایی رجایی و شیشه‌های دودی ما !

چند روز پیش یکی از دوستان به نکته‌ای درباره برخی مسئولان نظام – و به تعبیر من بیشتر مدیران دولتی – اشاره کرد که اشاره دقیق و ظریفی بود....