07e2c198d30cfdd337738c532b11aa76_L

بهترین رژیم غذایی برای گروه خونی “o”...

افراد دارای این گروه خون برعکس سایرگروه ها قادر به استفاده مثبت از لبنیات و غلات نمی باشند، زیرا سیستم گوارشی آنان هنوز با این گونه اقلام غذایی سازگاری کامل ندارد....