139412041115498887185234

مقدم فر: جایگاه فتنه ۸۸ در پازل کلان غرب/موسوی از قبل می دانست بعد از ...

ریشه های فتنه ۸۸ را اساساً باید در بیرون از کشور جستجو کرد و بنیان های آن در داخل کشور نبوده اند. فتنه ۸۸ در مراحل تأسیسی، سیاست گذاری، طراحی و … در بیرون از کشور بوده و فقط در مرحله عملیاتی و ...