139408262134483676533304

امیرعبداللهیان: نباید در روابط گسترده دستگاه امنیتی سعودی با منافقین ت...

معاون سابق عربی و آفریقای وزارت خارجه کشورمان با اشاره به اظهارات رئیس سابق دستگاه اطلاعات عربستان گفت: نباید در روابط گسترده دستگاه امنیتی سعودی با منافقین بویژه در سال های اخیر تردیدی بخود راه داد....