139411181023427457059114

ظریف: در مقام اجرا، باید سیاست‌های طراحی شده دولت و نظام را اجراء کنم...

وزیر امور خارجه کشورمان در مراسم معارفه رئیس جدید دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران گفت: «در اجراء ممکن است تحلیل بنده یک چیز دیگر باشد اما آنچه را باید اجراء کنم که سیاست دولت و سیاست نظام آن را طر...