139410091224327056815174

هیچ خط قرمزی در برخورد با جرم و فساد ندارم/ برخورد قاطع با مخدوش‌کنندگ...

شهردار تهران طی نامه‌ای به دادستان‌کل کشور با بیان “هیچ خط قرمزی در برخورد با جرم و فساد ندارم”، گفت: باید در صورت اثبات جرم درخصوص استفاده غیرقانونی از امکانات بیت‌المال بدون هیچ اغماضی ...