af5bd485f51b31cfbb9679acd5ccfedd_L

سبک زندگی حضرت زهرا(س) را بیاموزیم/ چگونه روزی خود را افزایش دهیم؟...

سبک زندگی مان رنگ غربی گرفته است و گاه در این سبک زندگی، ارزش های دینی مان در کنار سنت ها و در میان رنگ و لعاب های غرب گرایانه مظلوم واقع می شوند. اینجاست که زندگی حضرت فاطمه زهرا(س)، می تواند یک الگ...