139408301033489426551184

تعدادی از اعضای شورای انقلاب فرهنگی سالهاست موضعی اتخاذ نکرده‌اند/ برخ...

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با بیان اینکه تعدادی از اعضای این شورا در تمامی این سالها هیچ موضعی اخذ نکرده‌اند، گفت: این عده هیچ اقدامی در شورا انجام نمی‌دهند و وارد هیچ بحثی نمی‌شوند، مبادا شأنشان م...