139410091616274026817974

کنایه اعتماد ملی به حزب حامی روحانی:فکر می‌کنید شما برای روحانی رای جم...

یک عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی در واکنش به نیت حزب اعتدال و توسعه(حزب حامی روحانی) برای ارائه لیست مستقل در انتخابات مجلس، گفت که این حزب نباید فکر کند رای روحانی به خاطر تلاش آنها بوده است....