1d74984588d9effd2a11e9255005a86c_L

به یاد پسر خاک

او با آغاز جنگ تحمیلی در کنار شهید چمران در ستاد جنگ های نامنظم به سازماندهی نیروهای مردمی پرداخت. حجت الاسلام ابوترابی که شخصاً به ماموریت های شناسایی و رزمی دشوار می رفت، در روز ۲۶ آذرماه ۱۳۵۹ در ی...