139407051308579336182124

چشم‌ها را نبندیم!

بعضی‌ها می‌گویندحافظه تاریخی مردم ضعیف است اما این اصل درباره«فجایع»صدق نمی‌کند،زیراحافظه تاریخی مردم وملت‌هاهیچگاه رویداد‌های مصداق فاجعه راازیادنخواهدبردواین فجایع،همواره به شکلی دردناک وتلخ،درضمیر...