139211081906065682001354

روایتی از زندگی‌نامه حاج اسماعیل دولابی دل های گرفتار بر شاخسار طوبای ...

در نمایشگاه وقتی عنوان«طوبای محبت» را دیدم، بی اختیار و با شوق به سمت کتاب رفتم، هنوز درست جلد کتاب را ندیده بودم که غرفه دار آمد رو به رویم ایستاد و گفت: کتاب بسیار مناسبی است، صحبت های خود حاج آقا ...