139503081054323627783984

رفتن «ایستاده در غبار» به اسکار اتفاق باارزشی است...

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: وزارت ارشاد در زمینه اسکار دخالت مستقیمی ندارد، با این حال اگر فیلمهایی مانند «ایستاده در غبار» به اسکار بروند، هم از نظر فنی و هم از نظر محتوایی اتفاق باارزشی است....