e24cfae7f84287c076a251ad29dd373a_L

ابتذال فرهنگی، رویکردی هویت ستیزانه/ ابتذال سینما...

جریانهای ضد فرهنگی در کشورهای جهان در یک رتبه نیستند. برخی به بخشی از فرهنگ جامعه آسیب میرسانند و دسته دیگر، تمام هویت فرهنگی را مخدوش میسازند. لمپنیسم یا ابتذال فرهنگی، جریان هویتستیزی است که به تما...
5e21d3cfd9bcc0db13ae5da246518d87_L

عامل و ریشه ضد فرهنگ ها

یکی از بحث های مهم درباره جریان شناسی، توجه به شبکه های تولید این جریان ها برای ایجاد تفرقه، اختلاف، تشنج فکری و رفتاری در جهان اسلام است و یکی از آن جریان ها، جریان فراماسونری است که عامل و ریش اصلی...
b8dfc257724636824a37ed39b7c9ef8f_L

جریان فرهنگی مرجعیت تشیع در دوران غیبت امام عصر...

شیعه در دوران غیبت صغری(۲۶۰-۳۲۹ق) و غیبت کبری(از ۳۲۹-تاکنون) با بحران رهبری معصوم روبرو شد و فراز و نشیب هایی را طی کرد، اما هیچ چیز شیعه را از رشد و بالندگی باز نداشت.بلکه همواره تاریخ بشریت را تحت ...
3e1b13ed5e0b5340a5136d8da8daa9be_L

زرشناس: فرهنگ و اقتصاد لیبرالیستی، «اسب‌تروا»ی غرب که در قلعه انقلاب م...

عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی می‌گوید: دو حوزه اقتصاد و فرهنگ می‌تواند مانند «اسب تروا» غرب در قلعه ما عمل کند و تمام آنچه را استعمار غرب مدرن از ما می‌خواهد به آن‌ها برگرداند....
fce954322fa92f3392ceef82384ee0e7_L

جریان شناسی فرهنگی تشیع در عصر انسان ۲۵۰ ساله...

از اصول جریان‌های فرهنگی شیعی از ابتدا، اعتقاد به امام عادل و معصوم، نتیجه‌اش اعتقاد به نامشروع بودن همه‌ی حکومت‌های غیرمعصوم در زمان معصوم و غاصبانه بودن همه‌ی حکومت‌های غیرمأذون در دوران غیبت است. ...